Urząd Gminy Milówka


III sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka -sala narad nr 12
2024-05-28 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej za rok 2023.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce za 2023 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Milówka z organizacjami pozarządowymi w 2023 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Milówce za 2023 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce za 2023 rok.
 9. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2023 rok.
 10. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2024 r. Głosowanie jawne
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Milówka za okres między sesjami.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Milówka o działalności między sesjami.
 13. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live