Urząd Gminy Milówka


LXV sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka -sala narad nr 12
2023-10-30 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego za rok szkolny 2022/2023 - zgodnie z art. 11 ust.7 ustawy Prawo oświatowe.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na czas określony. Głosowanie jawne
 5. Uchwała w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Milówka w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj". Głosowanie jawne
 6. Uchwała w sprawie wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 7. Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Głosowanie jawne
 8. Uchwała w sprawie zmiany WPF. Głosowanie jawne
 9. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2023 r. Głosowanie jawne
 10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok przez radnych.
 11. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Milówka za 2022 rok.
 12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Milówka za okres między sesjami.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Milówka o działalności między sesjami.
 15. Przyjęcie protokołów z obrad LXIII i LXIV sesji Rady Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live