Urząd Gminy Milówka


LXIII sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka -sala narad nr 12.
2023-09-26 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Uchwała w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Milówka do indywidulanego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Głosowanie jawne
 4. Uchwała w sprawie współdziałania Gminy Milówka z Gminą Rajcza w zakresie zimowego utrzymania dróg. Głosowanie jawne
 5. Uchwała w sprawie dopłat do taryfy na dostarczanie wody w gminnym systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Milówka. Głosowanie jawne
 6. Uchwała w sprawie zmiany WPF. Głosowanie jawne
 7. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2023 r. Głosowanie jawne
 8. Uchwała w sprawie zapewnienia środków na pokrycie udziału własnego niezbędnego do realizacji przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu projektu pn. „Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego, Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Głosowanie jawne
 9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Milówka za okres między sesjami.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Milówka o działalności między sesjami.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad LXII sesji Rady Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live