Urząd Gminy Milówka


LXII sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka -sala narad nr 12.
2023-08-29 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. Głosowanie jawne
 4. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Głosowanie jawne
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/263/2018 Rady Gminy Milówka z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 6. Uchwala w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/338/2023 Rady Gminy Milówka z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 7. Uchwała w sprawie zmiany WPF. Głosowanie jawne
 8. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2023 r. Głosowanie jawne
 9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Milówka za okres między sesjami.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Milówka o działalności miedzy sesjami.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad LXI sesji Rady Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live