Urząd Gminy Milówka


LXI sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka -sala narad nr 12.
2023-07-06 13:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie przez Wójta Gminy zbiorczych wyników z przeprowadzonych wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Milówka.
 4. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Głosowanie jawne
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Milówka Nr XXXIX/213/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Milówka. Głosowanie jawne
 6. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 7. Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Milówka w drodze darowizny. Głosowanie jawne
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Milówka, z dotychczasowym dzierżawcą. Głosowanie jawne
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 12. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2023 r. Głosowanie jawne
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Milówka za okres między sesjami.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Milówka o działalności miedzy sesjami.
 15. Przyjęcie protokołu z obrad LX sesji Rady Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live