Urząd Gminy Milówka


LX sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka -sala narad nr 12.
2023-06-16 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dot. nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Kaflarni w Milówce). Głosowanie jawne
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dot. nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej ewid. jako działka nr 1074/4 położonej w Milówce). Głosowanie jawne
 5. Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dot. nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej ewid. jako działka nr 1074/5 położonej w Milówce). Głosowanie jawne
 6. Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dot. nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej ewid. jako działka nr 3606 położonej w Nieledwi). Głosowanie jawne
 7. Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dot. nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej ewid. jako działka nr 3607 położonej w Nieledwi). Głosowanie jawne
 8. Uchwała w sprawie zmiany WPF. Głosowanie jawne
 9. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2023 r. Głosowanie jawne
 10. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2022 rok: a) przedstawienie raportu – wystąpienie Wójta Gminy; b) debata nad przedstawionym raportem; c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Milówka wotum zaufania za 2022 rok. Głosowanie jawne
 11. Zapoznanie się i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Milówka.
 12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Milówka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
 13. Opinie stałych Komisji Rady Gminy Milówka o przedłożonym przez Wójta Gminy Milówka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok: a) Komisja Statutowa, Regulaminowa, Etyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, b) Komisji Rozwoju Gminy Milówka, c) Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa, d) Komisja Młodzieży, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, e) Komisja Edukacji, f) Komisja Budżetu i Finansów, g) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
 14. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 15. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Milówka za 2022 rok.
 16. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Milówka dotyczącą wykonania budżetu Gminy Milówka za 2022 r. z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 r.
 17. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Milówka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
 18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2022 r. Głosowanie jawne
 19. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2022 rok. Głosowanie jawne
 20. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Milówka za okres między sesjami.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Milówka o działalności miedzy sesjami.
 22. Przyjęcie protokołu z obrad LIX sesji Rady Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live