Urząd Gminy Milówka


LIV sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka -sala narad nr 12.
2023-01-27 14:30:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Sprawozdanie z poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30a) ust. 3 Karty nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 4. Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Gminy Milówka nr XXI/112/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Nieledwia. Głosowanie jawne
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Milówka, z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 miesięcy. Głosowanie jawne
 6. Uchwała w sprawie zmiany WPF. Głosowanie jawne
 7. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2023r. Głosowanie jawne
 8. Przedłożenie przez Komisje Rady Gminy planów pracy na 2023 rok.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. Głosowanie jawne
 10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Milówka za okres między sesjami.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Milówka o działalności miedzy sesjami.
 12. Przyjęcie protokołów z obrad LII i LIII sesji Rady Gminy Milówka.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad LIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Milówka.
 16. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live