Urząd Gminy Milówka


XLVIII sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka -sala narad nr 12.
2022-09-27 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Uchwała w sprawie współdziałania Gminy Milówka z Gminą Rajcza w zakresie zimowego utrzymania dróg. Głosowanie jawne
 4. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Milówka z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10 lat (dot. części nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-handlowym). Głosowanie jawne
 5. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Milówka z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10 lat (dot. części nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 4224). Głosowanie jawne
 6. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Milówka z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 miesięcy. Głosowanie jawne
 7. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawe własności zabudowy, położonej na terenie Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 8. Uchwała w sprawie zmiany WPF. Głosowanie jawne
 9. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2022r. Głosowanie jawne
 10. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Milówka za I półrocze 2022r.
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Milówka za okres między sesjami.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Milówka o działalności miedzy sesjami.
 13. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live