Urząd Gminy Milówka


XLVII sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka -sala narad nr 12.
2022-08-31 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2022/2023.
 4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Głosowanie jawne
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Głosowanie jawne
 6. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Milówce. Głosowanie jawne
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/203/2000 Rady Gminy Milówka z dnia 10 listopada 2000r. w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Głosowanie jawne
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/2019 Rady Gminy Milówka z dnia 27 marca 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milówka oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. Karta Nauczyciela. Głosowanie jawne
 10. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Milówka w roku szkolnym 2022/2023. Głosowanie jawne
 11. Uchwała w sprawie dopłat do taryfy na dostarczanie wody w gminnym systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Milówka. Głosowanie jawne
 12. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2022r. Głosowanie jawne
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Milówka za okres między sesjami.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Milówka o działalności miedzy sesjami.
 15. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Gminy Milówka.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live