Urząd Gminy Milówka


XLIV sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka -sala narad nr 12.
2022-05-25 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Milówka z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce za 2021r.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021r.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku.
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Milówka na lata 2022-2027. Głosowanie jawne
 8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Nieledwia. Głosowanie jawne
 10. Uchwała w sprawie zmiany WPF. Głosowanie jawne
 11. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2022r. Głosowanie jawne
 12. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2021 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Milówka za okres między sesjami.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Milówka o działalności miedzy sesjami.
 15. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Gminy Milówka.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live