Urząd Gminy Milówka


XLI sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka -sala narad nr 12.
2022-03-30 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia takiego handlu w wyznaczonym miejscu. Głosowanie jawne
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milówka w 2022 roku. Głosowanie jawne
 5. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad obliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 6. Uchwała w sprawie zmiany WPF. Głosowanie jawne
 7. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2022r. Głosowanie jawne
 8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Milówka za okres między sesjami.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Milówka o działalności miedzy sesjami.
 10. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Gminy Milówka.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live