Urząd Gminy Milówka


XL sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka -sala narad nr 12.
2022-02-25 13:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Informacja na temat kontraktu 12e „Uszczelnianie istniejącej sieci kanalizacyjnej w Gminie Milówka” realizowanego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dotyczy działek o numerach ewidencyjnych: 4324/2, 4325/2 i 4326/2). Głosowanie jawne
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 1770/5). Głosowanie jawne
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 4224). Głosowanie jawne
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Głosowanie jawne
 8. Uchwała w sprawie zmiany WPF. Głosowanie jawne
 9. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2022r. Głosowanie jawne
 10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Milówka za okres między sesjami.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Milówka o działalności miedzy sesjami.
 12. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live