Urząd Gminy Milówka


XXXIX sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka -sala narad nr 12.
2022-01-31 14:30:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Sprawozdanie z poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30a) ust. 3 Karty nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Milówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Milówka.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad obliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Milówka.
 8. Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Milówka.
 9. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2022r.
 10. Przedłożenie przez Komisje Rady Gminy planów pracy na 2022 rok.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy omisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 12. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live