Urząd Gminy Milówka


XXXVII sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka - sala narad (nr 12)
2021-11-30 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Uchwała w sprawie zmiany WPF. Głosowanie jawne
 4. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2021r. Głosowanie jawne
 5. Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Głosowanie jawne
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Milówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. Głosowanie jawne
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Głosowanie jawne
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Milówka Nr XIX /145/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 9. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 10. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 11. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live