Urząd Miasta Skierniewice


XXVI sesja Rady Miasta Skierniewice

Sesja zwołana w formie korespondencyjnej, na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

OSiR
2020-12-18 15:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XXV.2020 z XXV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 26 listopada 2020 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2020-2024 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2021 - 2025 wraz z prognozą długu na lata 2021 – 2031.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/165/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennej opłaty targowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (ul. Jana III Sobieskiego).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 1041/2 o powierzchni 0,0010 ha, położonej przy ul. Ks. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Skierniewicach ( obręb 2).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Szarych Szeregów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Skierniewice.
 18. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 17 listopada 2020 roku do 8 grudnia 2020 roku.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live