Urząd Gminy BaligródII Sesja Rady Gminy w Baligrodzie

Zapraszam na II Sesję Rady Gminy w Baligrodzie

Sala GOK
2024-06-27 15:35:15

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy z działalności w okresie między sesjami Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: Głosowanie jawne
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Baligród za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Baligród z wykonania budżetu za rok 2023 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 14
  2. udzielenia Wójtowi Gminy Baligród wotum zaufania Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 14
  3. udzielenia Wójtowi Gminy Baligród absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
  4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  5. zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania „ Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Baligrodzie.” Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  6. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Baligród, Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 14
  7. uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego : „JABŁONKI 1/2023”, Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  8. powierzenia reprezentowania Gminy Baligród w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  9. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baligród Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  10. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na budowie chodników w miejscowości Nowosiółki Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  11. uchwalenia statutu Gminy Baligród Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  12. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Baligród. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  13. wyboru przedstawiciela Gminy Baligród do Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi Głosowanie jawne
 9. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał Głosowanie jawne
 10. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live