Urząd Gminy Lipce Reymontowskie


III sesja 2024-06-12

III Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie - 12 czerwca 2024 r. Kadencja 2024-2029

Lipce Reymontowskie
2024-06-12 11:59:13

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia
 4. Ustalenie porządku obrad
 5. Informacja Przewodniczącej Rady gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja Wójta gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym
 7. Podjęcie uchwały sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipce Reymontowskie
  1. debata nad raportem gminy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdań finansowych za 2023 rok
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy
  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego
  3. rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego
  4. opinia składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok
  5. wniosek absolutoryjny sformułowany przez Komisję Rewizyjną i opinia komisji w sprawie wykonania budżetu
  6. opinia składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Lipc Reymontowskie
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok w gminie Lipce Reymontowskie
 13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2023
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Lipce Reymontowskie
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 718/1 położonej w miejscowości Wola Drzewiecka, obręb Wola Drzewiecka stanowiącej własność Gminy Lipce Reymontowskie
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2024-2029 oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipce Reymontowskie
 17. Podjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipce Reymontowskie
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Planu ogólnego gminy Lipce Reymontowskie”
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Skierniewice z przeznaczeniem na zakup sprężarki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzieleni dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipce Reymontowskie
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027 wraz z Wieloletnia Prognoza Długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2024-2033
 24. Zapoznanie z planami pracy stałych komisji i harmonogramu pracy Rady Gminy na 2024 rok
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 26. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live