Urząd Gminy Lubiewo


LXX Sesja Rady Gminy Lubiewo

Na wniosek Wójta zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. zwołuję LXX sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 13 listopada 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy w Lubiewie, sala nr 18.

Urząd Gminy Lubiewo ul. Hallera 9,89-526 Lubiewo, sala nr 18
2023-11-13 08:00:54

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXVIII/495/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live