Urząd Miasta Skierniewice


LXI sesja Rady Miasta

Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz.572, poz. 1463 i poz. 1688).

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
2023-10-26 16:01:08

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Uwagi do porządku dziennego.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr LX.2023 z LX sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 28 września 2023 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2023-2040. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 5 | Uprawnieni: 20
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2023 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 20
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 573/7 o pow. 0,0062 ha, położonej przy ulicy 19-go Lutego w Skierniewicach (obręb 2). Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 1063/3 o pow. 0,0123 ha, położonej przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Skierniewicach (obręb 3). Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniających do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20
 10. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 19 września 2023 roku do 16 października 2023 roku.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live