Urząd Gminy Lubiewo


LXIX Sesja Rady Gminy w Lubiewie

Urząd Gminy Lubiewo ul. Hallera 9,89-526 Lubiewo, sala nr 18
2023-10-26 08:29:37

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 5. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2022.
 7. Informacja nt. realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubiewo za rok szkolny 2022/2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Sokole Kuźnica w gminie Lubiewo. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2023-2035. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2023. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
 14. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live