Urząd Gminy Lubiewo


LXVIII Sesja Rady Gminy w Lubiewie

Urząd Gminy Lubiewo ul. Hallera 9,89-526 Lubiewo, sala nr 18
2023-09-27 08:34:10

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  1. Przyjęcie wniosku Wójta Gminy Lubiewo o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu związanego z podjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażania zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "Kujawy i Pomorze", spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. Przyjęcie wniosku o wycofanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 14
  3. Przyjęcie porządku obrad po zmianach Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 5. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja nt. realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych w latach 2022 – 2023.
 7. Informacja o wydatkowaniu środków finansowych z funduszy sołeckich w roku 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiewo. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr ewid. 283/16 obręb Cierplewo. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr ewid. 1110 położonej w miejscowości Lubiewo Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażania zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "Kujawy i Pomorze", spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewidencyjnym 70/9 położonej w m. Płazowo, obręb ewidencyjny Płazowo, gmina Lubiewo. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewidencyjnych 21/4, 21/7, 21/12, 21/13 położonych w m. Bysław, obręb ewidencyjny Bysław oraz dla terenu części działki nr 185 położonej w m. Szumiąca, obręb ewidencyjny Płazowo, gm. Lubiewo. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2023-2035. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 14
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2023. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 17. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
 18. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live