Urząd Miasta SkierniewiceLIX sesja Rady Miasta Skierniewice

Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz.572).

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
2023-08-31 16:04:07

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Uwagi do porządku dziennego.
  1. zdjęcie z porządku obrad punktu 21 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 5 | Przeciw: 15 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21
 4. Przyjęcie Protokołu Nr LVIII.2023 z LVIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 29 czerwca 2023 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2023-2040 wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 5 | Uprawnieni: 21
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2023 rok wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości oznaczonej numerem działki 146/7 o powierzchni 0,2330 ha, położonej przy ul. Makowskiej w Skierniewicach (obręb 8). Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 21/53 o powierzchni 1,7730 ha, położonej w obrębie 7, przy ul. 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 21
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Skierniewice do spółki SIM Łódzkie Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku wkładu pieniężnego w zamian za nowo utworzone udziały. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Fabrycznej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Nowobielańską, Bielańską, Składową i ulicą Widok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 21
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice – II edycja.
  1. nieuwzględnienie uwagi Nr 1 z pisma Nr 1 z dnia 20 czerwca 2023 roku zgodnie z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu uchwały. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
  2. nieuwzględnienie uwagi Nr 2 z pisma Nr 1 z dnia 20 czerwca 2023 roku zgodnie z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu uchwały. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
  3. nieuwzględnienie uwagi Nr 3 z pisma Nr 1 z dnia 20 czerwca 2023 roku zgodnie z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu uchwały. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
  4. nieuwzględnienie uwagi Nr 4 z pisma Nr 1 z dnia 20 czerwca 2023 roku zgodnie z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu uchwały. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
  5. nieuwzględnienie uwagi Nr 5 z pisma Nr 1 z dnia 20 czerwca 2023 roku zgodnie z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu uchwały. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
  6. nieuwzględnienie uwagi Nr 6 z pisma Nr 1 z dnia 20 czerwca 2023 roku zgodnie z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu uchwały. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
  7. nieuwzględnienie uwagi Nr 7 z pisma Nr 1 z dnia 20 czerwca 2023 roku zgodnie z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu uchwały. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
  8. nieuwzględnienie uwagi Nr 1 z pisma Nr 2 z dnia 28 czerwca 2023 roku zgodnie z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu uchwały. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
  9. nieuwzględnienie uwagi Nr 2 z pisma Nr 2 z dnia 28 czerwca 2023 roku zgodnie z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu uchwały. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
  10. nieuwzględnienie uwagi Nr 3 z pisma Nr 2 z dnia 28 czerwca 2023 roku zgodnie z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu uchwały. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
  11. nieuwzględnienie uwagi Nr 4 z pisma Nr 2 z dnia 28 czerwca 2023 roku zgodnie z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu uchwały. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
  12. nieuwzględnienie uwagi Nr 5 z pisma Nr 2 z dnia 28 czerwca 2023 roku zgodnie z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu uchwały. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
  13. nieuwzględnienie uwagi Nr 6 z pisma Nr 2 z dnia 28 czerwca 2023 roku zgodnie z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu uchwały. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
  14. nieuwzględnienie uwagi Nr 7 z pisma Nr 2 z dnia 28 czerwca 2023 roku zgodnie z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu uchwały. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
  15. nieuwzględnienie uwagi Nr 8 z pisma Nr 2 z dnia 28 czerwca 2023 roku zgodnie z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu uchwały. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
  16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice – II edycja. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym Skierniewic im. Jana Olszewskiego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mieście Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych w 2023 roku na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19
 22. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta Skierniewice dotyczącego skarg na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 23. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Skierniewicach z zakresu utrzymania rzek, kanałów, wałów przeciwpowodziowych oraz spraw wpływających do Nadzoru Wodnego w Skierniewicach w roku 2022.
 24. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 13 czerwca 2023 roku do 1 sierpnia 2023 roku.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wolne wnioski i oświadczenia.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live