Urząd Gminy Lubiewo


LXVI Sesja Rady Gminy Lubiewo

Na wniosek Wójta zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. zwołuję LXVI sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 24 sierpnia 2023 r. /czwartek/ o godz. 08:30 w Urzędzie Gminy w Lubiewie, sala nr 18.

Urząd Gminy Lubiewo ul. Hallera 9,89-526 Lubiewo, sala nr 18
2023-08-24 08:28:56

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2023-2035 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 14
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2023 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr LXIV/476/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.06.2023r. w sprawie zaciągnięcia w roku budżetowym 2023 kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live