Urząd Miasta Skierniewice


LIV sesja Rady Miasta Skierniewice

Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
2023-02-09 16:00:41

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Uwagi do porządku dziennego.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr LI.2022 z LI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 22 grudnia 2022 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
  1. Przyjęcie Nr LII.2022 z LII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
  2. Przyjęcie Protokołu Nr LIII.2023 z LIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 10 stycznia 2023 roku. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2023-2040. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 19
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2023 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Stanisława Rybickiego, Mazowiecką, Aleją Macieja Rataja, Aleją Niepodległości, Mikołaja Kopernika i Pomologiczną. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbe. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicach: Miedniewickiej i Unii Europejskiej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/51/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest (odpadów niebezpiecznych) z terenu miasta Skierniewice na lata 2014-2032. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki „Zakład Utrzymania Miasta” Spółka z o.o. w Skierniewicach. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniających do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i pomocy rzeczowej przyznanych osobom i rodzinom nie spełniającym kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 dla Miasta Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/47/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20
 20. Podjecie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20
 21. Przedłożenie sprawozdań z pracy Komisji Rady Miasta Skierniewice za 2022 rok oraz planów pracy Komisji na 2023 rok.
  1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skierniewice na 2023 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 20
 22. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonującej przy Prezydencie Miasta Skierniewice i Staroście Skierniewickim za 2022 rok.
 23. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 13 grudnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i oświadczenia.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live