Urząd Gminy Dydnia


SESJA NR LXVII RADY GMINY DYDNIA

Sala narad Urzędu Gminy w Dydni
2023-01-26 09:02:51

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 29.12.2022r.
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 29.12.2022r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2023 – 2032.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2023 - 2032. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2023 – 2032. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 7. Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy Dydnia.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o odczytywanie uchwały budżetowej w części dotyczącej dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych oraz odpowiednio załączników do uchwały ograniczyć do przedstawienia tekstu i ogólnych kwot w poszczególnych działach. Nie czytać tekstu i kwot z rozdziałów i paragrafów. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy Dydnia. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizację zadania publicznego.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizację zadania publicznego. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finasowania rozwoju sportu na terenie gminy Dydnia.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Dydnia. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finasowania rozwoju sportu na terenie gminy Dydnia. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXV/469/2022 Rady Gminy Dydnia z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dydnia na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXV/469/2022 Rady Gminy Dydnia z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dydnia na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określania zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określania zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dydnia na rok 2023.
  1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego na rok 2023 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  3. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2023 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dydnia na rok 2023. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live