Urząd Gminy Lubiewo


LIX Sesja Rady Gminy Lubiewo

Urząd Gminy Lubiewo ul. Hallera 9,89-526 Lubiewo, sala nr 18
2023-01-26 08:29:09

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 5. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Gminy Lubiewo za rok 2022. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo za rok 2022. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubiewo za udział w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu pożarniczym. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 w Gminie Lubiewo. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2023-2035 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2023. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2023- Rokiem Obchodów Jubileuszu 50-lecia utworzenia Gminy Lubiewo. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 16. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
 17. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live