Urząd Miasta SkierniewiceLI sesja Rady Miasta Skierniewice

Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561).

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
2022-12-22 16:00:53

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Uwagi do porządku dziennego.
  1. zmiana porządku obrad- wprowadzenie jako punkt 12 sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/16/2022 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 4. Przyjęcie Protokołu Nr L.2022 z L sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 29 listopada 2022 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą długu na lata 2022-2040 wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 7. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2023-2040 wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2023 rok wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 11. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 19
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/16/2022 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 50/9 o powierzchni 0,0062 ha, położonej przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 16 w Skierniewicach (obręb 10). Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 22 na rzecz najemcy, wraz z prawem związanym w postaci współwłasności w częściach ułamkowych nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 173 o powierzchni 0,0530 ha, położonej w obrębie 10, przy ul. Żwirki 6 w Skierniewicach. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 16. Podjecie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 18
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 19. Stanowisko w sprawie skrócenia czasu obowiązywania taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 18
 20. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 18 listopada 2022 roku do 12 grudnia 2022 roku.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski i oświadczenia.
 23. Sprawy różne
 24. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live