Urząd Miasta Skierniewice


L sesja Rady Miasta Skierniewice

Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561).

Muzeum Historyczne Skierniewic
2022-11-29 16:02:29

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Uwagi do porządku dziennego.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XLVIII.2022 z XLVIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 27 października 2022 roku oraz Nr XLIX.2022 z XLIX sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 8 listopada 2022 roku.
  1. Przyjęcie Protokołu Nr XLVIII.2022 z XLVIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 27 października 2022 roku. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
  2. Przyjęcie Protokołu Nr XLIX.2022 z XLIX sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 8 listopada 2022 roku. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą długu na lata 2022-2040. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2023 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w 2023 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-fragmenty miasta Skierniewice położone w rejonie ul. S. Domarasiewicza, ul. Warszawskiej, ul. św. M. Kolbe i rzeki Rawki oraz przy ulicy Starbacicha, uchwalonego uchwałą Nr XXIX/89/04 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 sierpnia 2004 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Jagiellońską, Mszczonowską, Pomologiczną, S. Rybickiego, J. Sobieskiego i H. Sienkiewicza. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicach: Czerwonej i Marii Skłodowskiej - Curie. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/72/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/71/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu tych nieczystości na terenie Gminy Miasta Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Miasta Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 10/11 o powierzchni 0,1012 ha, położonej w obrębie 5, przy ul. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 558/5 o pow.0,3166 ha, położonej przy ul. Nowobielańskiej 61 w Skierniewicach (obręb 2). Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 19
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Skierniewice w 2023 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 22. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych w 2022 roku na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 27. Informacja o realizacji zadań oświatowych Miasta Skierniewice w roku szkolnym 2021/2022.
 28. Informacja na temat możliwości zatrudnienia osób skazanych w spółkach komunalnych Miasta Skierniewice w 2022 roku.
 29. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 18 października 2022 roku do 17 listopada 2022 roku.
 30. Interpelacje i zapytania radnych.
 31. Wolne wnioski i oświadczenia.
 32. Sprawy różne.
 33. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live