Urząd Gminy Dydnia


SESJA NR LXIV RADY GMINY DYDNIA

Sala narad Urzędu Gminy w Dydni
2022-11-22 14:31:08

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o poszerzenie porządku obrad o punkt: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2022 – 2032. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  2. Wniosek Przewodniczącego Rady o poszerzenie porządku obrad o punkt: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  3. Wniosek Przewodniczącego Rady o poszerzenie porządku obrad o punkt: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niewistka oraz opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na terenie Gminy Dydnia. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 27.10.2022 oraz 08.11.2022r.
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 27.10.2022 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 08.11.2022r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2022 – 2032.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2022 – 2032. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2022 – 2032. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niewistka oraz opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na terenie Gminy Dydnia.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niewistka oraz opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na terenie Gminy Dydnia. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/358/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie opłaty targowej.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/358/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie opłaty targowej. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023rok.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie załącznika do projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live