Urząd Gminy Lubiewo


LIV Sesja Rady Gminy Lubiewo

Na wniosek Wójta zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. zwołuję LIV sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 9 listopada 2022 r. /środa/ o godz. 08:30 w Urzędzie Gminy w Lubiewie, sala nr 18.

Urząd Gminy Lubiewo ul. Hallera 9,89-526 Lubiewo, sala nr 18
2022-11-09 08:28:49

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na 2022 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 5 | Uprawnieni: 15
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2022 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 15
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/332/2022 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 marca 2022r. w sprawie zaciągnięcia w roku budżetowym 2022 kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 15
 6. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live