Urząd Miasta Skierniewice


XLVIII sesji Rady Miasta Skierniewice

Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561).

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Pomologiczna 8
2022-10-27 15:42:50

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Uwagi do porządku dziennego.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XLVII.2022 z XLVII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 29 września 2022 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą długu na lata 2022-2040. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji w 2022 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek 34/26 o pow. 0,0135 ha i 34/25 o pow. 0,0055 ha, położonej przy ul. Miłej w Skierniewicach (obręb 5) wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 509 o pow. 0,0565 ha, położonej przy ul. Widok w Skierniewicach (obręb 3). Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 443/4 o pow. 0,0388 ha, położonej przy ul. Granicznej w Skierniewicach (obręb 6). Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 652 o powierzchni 0,18 ha, położonej w Myśliborzu, Gmina Żarnów, Powiat Opoczyński w Województwie Łódzkim. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
 13. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulicy Zwierzynieckiej i Kasztanowej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicą Miedniewicką a Aleją Macieja Rataja. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Ogrodową, Długą i Wspólną. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Mszczonowską, Mikołaja Kopernika, Aleją Niepodległości i Rawską. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 21
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Miedniewicką, Unii Europejskiej i granicą miasta. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
 18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulic: Działkowej, Juliana Jerzego Gójskiego i kpr. Tadeusza Skrzypka. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 21
 19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie Alei prof. Szczepana A. Pieniążka i ul. Mszczonowskiej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
 20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: mjr Henryka Sucharskiego, Łowickiej i ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Mieście Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Skierniewice na lata 2022 - 2026”. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
 24. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
 25. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 13 września 2022 roku do 17 października 2022 roku.
 26. Interpelacje i zapytania radnych.
 27. Wolne wnioski i oświadczenia.
 28. Sprawy różne.
 29. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live