Urząd Miasta Skierniewice


XLVII sesja Rady Miasta Skierniewice

Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079).

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Pomologiczna 8
2022-09-29 14:59:07

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Uwagi do porządku dziennego.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XLVI.2022 z XLVI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 22 września 2022 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą długu na lata 2022-2040. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/123/2022 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Stanisława Rybickiego, Mazowiecką, Aleją Macieja Rataja, Aleją Niepodległości, Mikołaja Kopernika i Pomologiczną, uchwalonego uchwała Nr XXV/96/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 listopada 2020 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego, Unii Europejskiej, Stanisława Rybickiego i Miłej, uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/32/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 marca 2018 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live