Urząd Miasta SkierniewiceXLVI sesja Rady Miasta Skierniewice

Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079).

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Pomologiczna 8
2022-09-22 16:01:19

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Ślubowanie radnego.
 4. Uwagi do porządku dziennego.
  1. wniesienie do porządku obrad jako punkt 19 sesji projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Stanisława Rybickiego, Mazowiecką, Aleją Macieja Rataja, Aleją Niepodległości, Mikołaja Kopernika i Pomologiczną, uchwalonego uchwałą Nr XXV/96/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 listopada 2020 r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XLV.2022 z XLV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 25 sierpnia 2022 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 18
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą długu na lata 2022-2040. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Skierniewice dla dzieci do lat 5. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek 126/1 o powierzchni 0,0023 ha i 126/2 o pow. 0,0016 ha położonej przy ul. Wagonowej w Skierniewicach (obręb 16). Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż stanowiących własność Gminy Miasta Skierniewice nieruchomości lokalowych wraz z udziałami do gruntu oznaczonego numerem działki 196 o powierzchni 0,1683 ha, położonego przy ul. Józefa Piłsudskiego 23 (obręb 9) w Skierniewicach. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/71/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/72/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata reprezentującego Miasto Skierniewice jako Członka zwyczajnego Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” z siedzibą w Łodzi. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skierniewice. Głosowanie jawne
  1. kandydatura radnego Janusza Marka Pastusiaka Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 6 | Przeciw: 13 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
  2. kandydatura radnego Pawła Macieja Ludwickiego Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 19
  3. kandydatura radnego Artura Sułka Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 5 | Przeciw: 12 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19
  4. podjęcie uchwały Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 19
 16. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Skierniewice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Głosowanie jawne
  1. kandydatura radnego Zbigniewa Wyszogrodzkiego Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19
  2. kandydatura radnego Leszka Jeka Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 19
  3. kandydatura radnego Artura Sułka Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 5 | Przeciw: 12 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19
  4. podjęcie uchwały Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 19
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta Skierniewice dotyczącego skarg na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Stanisława Rybickiego, Mazowiecką, Aleją Macieja Rataja, Aleją Niepodległości, Mikołaja Kopernika i Pomologiczną, uchwalonego uchwałą Nr XXV/96/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 listopada 2020 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 20. Informacja z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za I półrocze 2022 roku.
 21. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 6 sierpnia 2022 roku do 12 września 2022 roku.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski i oświadczenia.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live