Urząd Gminy Lubiewo


LI Sesja Rady Gminy Lubiewo

Urząd Gminy, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, sala nr 18
2022-09-15 08:25:49

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 5. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2022 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 7. Informacja nt. realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Lubiewo za lata 2021 – 2022
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu pożarniczym Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Lubiewo dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady tego handlu Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Bysławek, gmina Lubiewo Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2022 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bysław Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bysławek Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Cierplewo Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Klonowo Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewice Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewo Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Minikowo Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Płazowo Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sucha Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trutnowo Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wełpin Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 26. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
 27. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live