Urząd Miasta Skierniewice


XLV sesja Rady Miasta Skierniewice

Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079).

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Pomologiczna 8
2022-08-25 16:03:14

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Uwagi do porządku dziennego.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XLIV.2022 z XLIV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 30 czerwca 2022 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą długu na lata 2022-2040. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19
 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 189/2 o powierzchni 0,0352 ha, położonej przy ul. Powstańców Warszawy w Skierniewicach (obręb 17). Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerami działek 1066/1 o powierzchni 0,0194 ha, 1066/2 o powierzchni 0,0201 ha, 1066/3 o powierzchni 0,0207 ha, 1066/4 o powierzchni 0,0201 ha, 1066/5 o powierzchni 0,0212 ha, położonej w obrębie 7, przy ul. Młynarskiej w Skierniewicach. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicą Sosnową, linią kolejową Nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice i granicą administracyjną miasta. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 18
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Jana III Sobieskiego, Aleją Macieja Rataja, Wiaduktem oraz terenem kolejowym. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Łabędzkiego i Niecałą. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszar położony pomiędzy ulicą Sosnową a Obszarem Ochrony Uzdrowiskowej Skierniewice – Maków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 19
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Skierniewice – Osiedla Zdrojowego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 19
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stałej Komisji Uzdrowiskowej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Skierniewice na lata 2022-2026”. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mieście Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta Skierniewice dotyczącego skarg na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 21. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta Skierniewice dotyczącego skarg na Prezydenta Miasta Skierniewice Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 22. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Skierniewice na lata 2020 – 2022.
 23. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Skierniewicach z zakresu utrzymania rzek, kanałów, wałów przeciwpowodziowych oraz spraw wpływających do Nadzoru Wodnego w Skierniewicach w roku 2021.
 24. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2021.
 25. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 21 czerwca 2022 roku do 5 sierpnia 2022 roku.
 26. Interpelacje i zapytania radnych.
 27. Wolne wnioski i oświadczenia.
 28. Sprawy różne.
 29. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live