Urząd Gminy Lubiewo


XLVI Sesja Rady Gminy Lubiewo

Urząd Gminy Lubiewo ul. Hallera 9,89-526 Lubiewo, sala nr 18
2022-04-28 08:28:44

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 5. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o bezpieczeństwie i porządku publicznym na terenie gminy Lubiewo za rok 2021.
 7. Informacja nt. realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych w latach 2021 – 2022.
 8. Informacja nt. działalności Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - kościół będący własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu, położony na działce nr ewid. 411 w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - kościół będący własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Mikołaja w Lubiewie, położony na działce nr ewid. 486/3 w miejscowości Lubiewo, gmina Lubiewo. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewidencyjnych 93/3 i 93/4 położonych w m. Wełpin, obręb ewidencyjny Wełpin, gmina Lubiewo. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie przez Gminę Lubiewo na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o o. części opraw opisanych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo”, po wygaśnięciu umowy dzierżawy urządzeń oświetleniowych. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Bysławek. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Bysław. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Lubiewo. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2022-2023. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Lubiewo. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Lubiewo. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Lubiewo na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na 2022. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2022 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 22. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
 23. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live