Urząd Miasta Skierniewice


XXXVIII sesja Rady Miasta Skierniewice

Sesja zwołana w formie korespondencyjnej, na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.).

OSIR SKIERNIEWICE
2021-12-22 12:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. 3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVII.2021 z XXXVII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 25 listopada 2021 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2021-2025 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2021 rok.
 6. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022 - 2027 wraz z prognozą długu na lata 2022 – 2040 wraz z autopoprawką.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2022 rok wraz z autopoprawką.
 9. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Skierniewice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miasta Skierniewice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach poprzez zmianę siedziby z ul. Henryka Sienkiewicza 14 w Skierniewicach na ul. Jana Kilińskiego 9 w Skierniewicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany lokalizacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach i zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/7/2018 r. z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów kulturalnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań dotyczących uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/106/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Skierniewice.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 45 na rzecz najemcy, wraz z prawem związanym w postaci współwłasności w częściach ułamkowych nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 750/3 o powierzchni 0,2327 ha, położonej w obrębie 2, przy ul. Melchiora Wańkowicza 4 w Skierniewicach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Starbacicha - Gajówka.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok w Skierniewicach oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok w Skierniewicach.
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
 26. 26. Stanowisko Rady Miasta Skierniewice w sprawie poparcia działań zapewniających bezpieczeństwo granic Polski.
 27. Informacja na temat możliwości zatrudnienia osób skazanych w spółkach komunalnych Miasta Skierniewice w 2022 roku.
 28. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 16 listopada 2021 roku do 13 grudnia 2021 roku.
 29. Interpelacje i zapytania radnych.
 30. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live