Urząd Gminy Baligród


Sesja Rady Gminy w Baligrodzie

Zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy w Baligrodzie w dniu 18.11.2021r. o godz. 16.00 w sali GOK w Baligrodzie.

sala GOK w Baligrodzie
2021-11-18 16:01:35

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021. (646527338903285534b3e8eb4e2dce0c.pdf) Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Baligród. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Przyjęcie protokołu z XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Baligród. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 6. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. Głosowanie jawne
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych , Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  5. uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty, Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baligród położonej w miejscowości Baligród. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Baligród a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym- Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  9. wniesienia petycji do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w związku z pracami Komisji Europejskiej nad - Unijną Strategią na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia . Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  10. uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 9. Interpelacje , wnioski i zapytania oraz odpowiedzi. Głosowanie jawne
 10. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał. Głosowanie jawne
 11. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live