Urząd Miasta Skierniewice


XXXV SESJA RADY MIASTA SKIERNIEWICE

OSiR
2021-09-30 15:30:04

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIV.2021 z XXXIV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 12 sierpnia 2021 roku.
  1. zdjęcie z porządku obrad punktu 8 sesji, tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 468/2 o powierzchni 0,0698 ha, położonej przy ul. Artyleryjskiej w Skierniewicach (obręb 7). Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
  2. wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Skierniewice Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
  3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIV.2021 z XXXIV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 12 sierpnia 2021 roku. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2021-2025 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2021 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Skierniewicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 12/1 o powierzchni 0,5288 ha, położonej w obrębie 5, przy ul. Unii Europejskiej w Skierniewicach. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 18
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Skierniewice
  1. Radna Justyna Łukasik Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 18
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/7/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wykonania podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasta Skierniewice na lata 2021-2022. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 10. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej na lata 2023-2025”.
  1. zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 3 | Przeciw: 12 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 18
  2. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej na lata 2023-2025”. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 18
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Łabędzkiego i Niecałą. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulic: Działkowej, Juliana Jerzego Gójskiego i kpr. Tadeusza Skrzypka. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie Alei prof. Szczepana A. Pieniążka i ul. Mszczonowskiej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej ul. Czerwonej nr 163021 E na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej – Curie do ul. Fabrycznej oraz ulicy Przemysłowej nr 163136 E na odcinku od ul. Czerwonej do ul. Grabina położonych w mieście Skierniewice i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mieście Skierniewice. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skierniewice.
  1. Radna Justyna Łukasik Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 18
  2. Radny Adam Sułek Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 4 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 10 | Uprawnieni: 18
  3. podjęcie uchwały Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 18
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 18
 21. Informacja z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za I półrocze 2021 roku.
 22. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 5 sierpnia 2021 roku do 20 września 2021 roku.
 23. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2020.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i oświadczenia.
 26. Sprawy różne.
  1. wniosek w sprawie zwoływania sesji Rady Miasta Skierniewice w trybie korespondencyjnym Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 6 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 18
 27. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live