Urząd Miasta Skierniewice


XXXIV SESJA RADY MIASTA SKIERNIEWICE

Sesja zwołana w formie korespondencyjnej, na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

OSiR Skierniewice
2021-08-12 15:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIII.2021 z XXXIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 17 czerwca 2021 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2021-2025 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Skierniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/38/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 1212/4 o powierzchni 0,0039 ha, położonej przy ul. Witkacego w Skierniewicach (obręb 3).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Skierniewice”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Strobowską i Rawską oraz Ogrodem Działkowym im. Feliksa Kotowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Lipową, Kalinową, Krzywą i Zadębie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Mszczonowskiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice obejmujący osiedle „Zadębie”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulic: Tadeusza Kościuszki i Ludwika Waryńskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Łódzką i Młynarską.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/46/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021 – 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Skierniewice na lata 2021-2030.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 26. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 8 czerwca 2021 roku do 4 sierpnia 2021 roku.
 27. Interpelacje i zapytania radnych.
 28. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live