Urząd Gminy Baligród


XXIX Sesja Rady Gminy w Baligrodzie

Zapraszam na XXIX Sesję Rady Gminy w Baligrodzie w dniu 10.06.2021r. o godz. 16.00 w sali GOK-u.

Gminny Ośrodek Kultury w Baligrodzie
2021-06-10 15:16:18

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  1. Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie uchwały Uchwała w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2019 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  3. Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy z dnia 22.04.2021r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał , Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baligród za rok 2020. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. udzielenia Wójtowi Gminy Baligród wotum zaufania, Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
  3. udzielenia Wójtowi Gminy Baligród absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  4. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  6. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  7. Uchwała w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2019 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  8. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  9. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 0 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Sprawozdanie Komisji Wniosków i uchwał .
 10. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live