PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XXX.2021 z XXX sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 29 kwietnia 2021 roku.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Skierniewice za rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2021-2025 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek 663/3 o powierzchni 0,0101 ha i 663/4 o powierzchni 0,0136 ha, położonej przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Skierniewicach (obręb 3).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 1212/4 o powierzchni 0,0039 ha, położonej przy ul. Witkacego w Skierniewicach (obręb 3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 21/69 o powierzchni 0,1405 ha, położonej w obrębie 7, przy ul. 1-go Maja w Skierniewicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej numerem działki 1075 o powierzchni 0,0168 ha, położonej przy ul. Przerwy – Tetmajera w Skierniewicach na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem działki 669/3 o powierzchni 0,0111 ha, położonej przy ul. Mszczonowskiej w Skierniewicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta położony pomiędzy ulicami: Piekarską, Młynarską i Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulicy Feliksów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Armii Krajowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Mszczonowską, Mikołaja Kopernika, Aleją Niepodległości i Rawską.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Ludwika Waryńskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mieście Skierniewice.
 20. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej działającego na terenie Miasta Skierniewice za rok 2020.
 21. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 21 kwietnia 2021 roku do 18 maja 2021 roku.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live