XXXII Sesja Rady Gminy Lubiewo

Zdalnie
2021-04-29 08:20:39

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz złożonych interpelacjach i zapytaniach
 5. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja o bezpieczeństwie i porządku publicznym na terenie gminy Lubiewo za rok 2020. (Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa PSP, Zarząd Gminny ZOSP RP)
 7. Informacja nt. realizowanych inwestycji drogowych gminnych wraz z informacją nt. projektów przygotowanych do realizacji oraz inwestycji drogowych objętych projektowaniem.
 8. Informacja nt. działalności Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiewo Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lubiewo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na roboty budowlane przy zabytku będącym własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Mikołaja w Lubiewie: Kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Świętego Mikołaja - z lat 1840-1843, rozbudowywany w 1861 r. i 1880 r. położony na działce nr 486/3 w miejscowości Lubiewo, gmina Lubiewo Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków będącym własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu: Kaplica grobowa Franciszki z Perkowskich Biernackiej murowana, z około 1892 r. położona na działce nr 408/1 w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 16. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje
 17. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live