PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Ślubowanie radnej.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XXVIII.2021 z XXVIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 26 lutego 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2021-2025 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031 wraz z autopoprawką
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie „Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Skierniewice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2027”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o przeprowadzenie referendum ludowego.
 14. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 16 lutego 2021 roku do 15 marca 2021 roku.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live