PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XXVII.2021 z XXVII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 21 stycznia 2021 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2021-2025 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/108/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Skierniewice na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Skierniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wykonania podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice, na lata 2021-2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki „Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o.” w Skierniewicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 36 na rzecz najemcy, wraz z prawem związanym w postaci współwłasności w częściach ułamkowych nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 96/20 o powierzchni 0,0517 ha, położonej w obrębie 4, przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 22 w Skierniewicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 8 na rzecz najemcy, wraz z prawem związanym w postaci współwłasności w częściach ułamkowych nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 264 o powierzchni 0,0774 ha, położonej w obrębie 5, przy ul. Mszczonowskiej 41 w Skierniewicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 15 na rzecz najemcy, wraz z prawem związanym w postaci współwłasności w częściach ułamkowych nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 103 o powierzchni 0,0636 ha, położonej w obrębie 4, przy ul. Jana III Sobieskiego 13 w Skierniewicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Skierniewice w 2021 roku”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mieście Skierniewice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w 2021 rok.
 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonującej przy Prezydencie Miasta Skierniewice i Staroście Skierniewickim za 2020 rok.
 16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Skierniewice za rok 2020.
 17. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Skierniewice za rok 2020.
 18. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 12 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 roku.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live