SESJA NR XXXIV RADY GMINY DYDNIA

Sala narad Urzędu Gminy w Dydni
2021-02-25 13:02:45

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 28.01.2021r.
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 28.01.2021r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021-2031.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021-2031. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021-2031. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Dydnia.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Dydnia. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Dydnia. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych nr 742/29 i 742/39 położonych w miejscowości Witryłów stanowiącej własność Gminy Dydnia.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych nr 742/29 i 742/39 położonych w miejscowości Witryłów stanowiącej własność Gminy Dydnia. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dydnia w 2021r.”
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie załącznika do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dydnia w 2021r.” Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dydnia w 2021r.” Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji z dnia 14 grudnia 2020r. za niezasadną.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji z dnia 14 grudnia 2020r. za niezasadną. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie stanowiska Rady Gminy w Dydni w sprawie złożonego wniosku o rozważenie inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
  1. Podjęcie stanowiska Rady Gminy w Dydni w sprawie złożonego wniosku o rozważenie inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie stanowiska Rady Gminy w Dydni w sprawie złożonego wniosku o zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów niewykorzystanych gospodarczo położonych na terenie objętym ochroną konserwatorską oraz o odroczenie terminu płatności raty podatku za m-ce styczeń i luty 2021 do 31.07.2021r.
  1. Wniosek radnego Marka Orłowskiego o zdjęcie z porządku obrad punktu o podjęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie złożonego wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości obiektów niewykorzystywanych gospodarczo położonych na terenie objętym ochroną konserwatorską oraz o odroczenie terminu płatności raty podatku za miesiące styczeń i luty 2021 do 31.07.2021 oraz ponowne przeanalizowanie wniosku przez Wójta i Komisję Skarg, Wniosków i Petycji z uwzględnieniem pozytywnego rozpatrzenia prośby wnioskującego. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live