XXIII Sesja rady Gminy Juchnowiec Kościelny

online
2021-01-29 14:38:49

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXII/2020.
 5. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej
 6. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu
  1. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  2. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
  3. w sprawie rozpatrzenia wniosku,
  4. w sprawie rozpatrzenia wniosku,
  5. w sprawie rozpatrzenia petycji
  6. w sprawie rozpatrzenia petycji
  7. w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  8. w sprawie nadania nazwy ulicy dotychczas nieoznaczonej we wsi Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny
  9. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych,
  10. Zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
  11. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
  12. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym,
  13. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przejścia dla pieszych i utwardzonych do niego dojść w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483B w m. Lewickie (gm. Juchnowiec Kościelny),
  14. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1493B od granicy z miastem Białystok do skrzyżowania z ulicą Jaworową w Olmontach (gm. Juchnowiec Kościelny),
  15. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn. „FDS-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B w m. Juchnowiec Kościelny (gm. Juchnowiec Kościelny),
  16. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn. „FDS-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549B w m. Horodniany (gm. Juchnowiec Kościelny),
  17. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Usprawnienie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1484B w m. Stanisławowo (gm. Juchnowiec Kościelny), Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 0 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
  18. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej „starodroża drogi wojewódzkiej Nr 678” w m. Księżyno (gm. Juchnowiec Kościelny),
  19. w sprawie zmian w budżecie na 2021r.
 7. Wnioski radnych.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live