Urząd Miasta Skierniewice


XXVII sesja Rady Miasta Skierniewice

Sesja zwołana w formie korespondencyjnej, na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

OSiR
2021-01-21 15:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przyjęcie Protokołu Nr XXVI.2020 z XXVI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 18 grudnia 2020 roku.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2021-2025 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2021 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta Skierniewice dotyczącego skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.
  7. Przedłożenie sprawozdań z pracy Komisji Rady Miasta Skierniewice za 2020 rok oraz planów pracy Komisji na 2021 rok.
  8. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 9 grudnia 2020 roku do 11 stycznia 2021 roku.
  9. Interpelacje i zapytania radnych.
  10. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live