XXXI sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu
2020-12-30 11:03:28

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych między sesjami
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020 – 2035 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2020 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
  1. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Inowłódz w 2021 roku
  2. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Inowłódz na rok 2021
  3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Inowłódz
  4. dyskusja
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz na rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 12
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy rosnącego na działce nr ewid. 110 obręb Spała, gm. Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 14. Rozpatrzenie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXIX/179/2016 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Inowłódz oraz nadania jej statutu Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok dla Gminy Inowłódz. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 16. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok dla Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 17. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 18. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Brzustów na lata 2020-2027” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 19. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Żądłowice na lata 2020-2027” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 20. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXX sesji Rady Gminy Inowłódz
 21. Interpelacje i zapytania
 22. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 23. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live