XXV sesja Rady Gminy Bukowsko

sala narad Urzedu Gminy
2020-12-07 13:27:54

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 5. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 7. Wnioski Wójta Gminy o podjęcie uchwał. Dyskusja. Podjęcie uchwał.
 8. Uchwała Nr XXV/219/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 9. Uchwała Nr XXV/220/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 10. Uchwała Nr XXV/221/2020 uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Bukowsko na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 11. Uchwała Nr XXV/222/2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bukowsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 12. Uchwała Nr XXV/223/2020 sprawie uchylenia uchwały Nr XX/190/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 13. Uchwała Nr XXV/224/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 14. Uchwała Nr XXV/225/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 15. Uchwała Nr XXV/226/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 16. Uchwała Nr XXV/227/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 17. Uchwała Nr XXV/228/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 18. Uchwała Nr XXV/229/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Sanockiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 19. Uchwała Nr XXV/230/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 20. Uchwała Nr XXV/231/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 21. Uchwała Nr XXV/232/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowsku celem realizacji zakupu środka transportu- samochodu ratowniczo- gaśniczego do prowadzenia akcji ratowniczej Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 22. Interpelacje i zapytania.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live